Көмек көрсету орталығы: +7 (727) 333 40 20

Қаржылық есептілікті бекіту және дивидендтерді төлемеу туралы

Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы каласы, Желтоқсан 59 мекен-жайы бойынша орналасқан, - «Еуразиялық Капитал» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) 20 сәуір 2018 жылы Жалғыз акционері келесі шешім қабылдады, деп жариялайды:

1. «Еуразиялық Капитал» АҚ 2018 жылдың шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемесін, оған қоса 2018 жылдың тәуелсіз аудиторлардың қаржы есептемені жылдық тексеруі бойынша қорытындыны бекіту:

- «Еуразиялық Капитал» АҚ 2019 жылдың 1 қаңтарына Бухгалтерлік теңгерім.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың табыстар және шығындар туралы есебі.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың ақшалай қаражаты туралы есеп.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың капиталда болған өзгерістер туралы есеп.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың қаржылық есептілігіне түсіндірме жазба.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың аудиторлық ұйыммен расталған жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық есеп.

2) Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. Келесі түрде Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін бөлу:

– 2018 қаржы жылы бойынша бөлінбеген 64 785 000,00 (Алпыс төрт миллион жеті жүз сексен бес мың) теңгеге тең пайданы Қоғамның билігінде қалдыру;

– 2018 жылдың қорытындысы бойынша, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеп жазбау және төлемеу.

3) 2019 жылдың қорытындысы бойынша, қоғамның аудит қызметін көрсететін ЖШС «КПМГ Аудит» ұйымын тағайындау.

4) 2018 жылы Жалғыз акционердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша жолданымының болмауын ескеру.

5) 2018 жылдың Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органның жұмыс қорытындылары бойынша сыйақының мөлшері мен құрамының ақпаратын ескеру.

Жалғыз акционер қабылдаған шешім.

Компаниясы туралы

АҚ «Евразиялық Капитал»

Компаниясы туралы Біз, компаниялардың және жеке инвесторлардың активтерін инфляция мен девальциядан сақтауға әрі оларды (7 -30 күн) ішінде көбейтуге көмек көрсетеді.

Соңғы жаңалықтар

Байланыс:

 АҚ «Евразиялық Капитал»

 Алматы, Желтоқсан, 59

 Тел.: +7 (727) 333 40 20

 Факс: +7 (727) 333 40 21

 info@ecap.kz