Көмек көрсету орталығы: +7 (727) 333 40 20

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

  1. Жасалған мәміле(лер) ірі және/немесе жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да жоғары пайызды құрайтын мөлшеріндегі қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі болып саналады ма? Жоқ.
  2. Мәміле жасалған күн: 06.06.2019 жыл.
  3. Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады): Жоқ.
  4. Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды: Жоқ.
  5. 5.Келісім-шарт нөмірі: ОСНС-2019-768
  6. Мәміле мәні: Еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде өміріне және денсаулығына зиян келтірілуі мүмкін қызметкер пайдасына қарай келісім шарт.
  7. Мәміле тараптары: «Еуразиялық Капитал» АҚ (БСН 041 040 001 463), «Еуразия» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ (БСН 181 140 021 231).
  8. Акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау күні: 06.06.2019 жылы.

 

Акционерлік қоғамды әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған уәкілетті органның атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы уәкілетті органның шешімі шыққан күн: 29.05.2019

Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы уәкілетті орган шешімінің нөмірі (егер болса): 190000803000209
Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілікке тартылған Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 256 -бабы 2-бөлімі

Қоғамның лауазымдық тұлғасы әкімшілік жауапкершілікке тартылған ба: Жоқ

 

Қаржылық есептілікті бекіту және дивидендтерді төлемеу туралы

Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы каласы, Желтоқсан 59 мекен-жайы бойынша орналасқан, - «Еуразиялық Капитал» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) 20 сәуір 2018 жылы Жалғыз акционері келесі шешім қабылдады, деп жариялайды:

1. «Еуразиялық Капитал» АҚ 2018 жылдың шоғырландырылмаған жылдық қаржы есептемесін, оған қоса 2018 жылдың тәуелсіз аудиторлардың қаржы есептемені жылдық тексеруі бойынша қорытындыны бекіту:

- «Еуразиялық Капитал» АҚ 2019 жылдың 1 қаңтарына Бухгалтерлік теңгерім.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың табыстар және шығындар туралы есебі.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың ақшалай қаражаты туралы есеп.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың капиталда болған өзгерістер туралы есеп.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың қаржылық есептілігіне түсіндірме жазба.

- 2018 жылдың 31 желтоқсанына біткен жылдың аудиторлық ұйыммен расталған жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық есеп.

2) Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. Келесі түрде Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін бөлу:

– 2018 қаржы жылы бойынша бөлінбеген 64 785 000,00 (Алпыс төрт миллион жеті жүз сексен бес мың) теңгеге тең пайданы Қоғамның билігінде қалдыру;

– 2018 жылдың қорытындысы бойынша, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеп жазбау және төлемеу.

3) 2019 жылдың қорытындысы бойынша, қоғамның аудит қызметін көрсететін ЖШС «КПМГ Аудит» ұйымын тағайындау.

4) 2018 жылы Жалғыз акционердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері бойынша жолданымының болмауын ескеру.

5) 2018 жылдың Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органның жұмыс қорытындылары бойынша сыйақының мөлшері мен құрамының ақпаратын ескеру.

Жалғыз акционер қабылдаған шешім.

Компаниясы туралы

АҚ «Евразиялық Капитал»

Компаниясы туралы Біз, компаниялардың және жеке инвесторлардың активтерін инфляция мен девальциядан сақтауға әрі оларды (7 -30 күн) ішінде көбейтуге көмек көрсетеді.

Соңғы жаңалықтар

Байланыс:

 АҚ «Евразиялық Капитал»

 Алматы, Желтоқсан, 59

 Тел.: +7 (727) 333 40 20

 Факс: +7 (727) 333 40 21

 info@ecap.kz